TIETOSUOJASELOSTE


PIENYRITYSPALVELU ALÉN OY


Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Pienyrityspalvelu Alén Oy

Y-tunnus: 1034766-5

osoite: Hämeentie 1, 30100 Forssa

kotipaikka: Forssa

puhelin: 050-3478290

sähköposti: marjoalen@gmail.com

Rekisteriasioista vastaava yhdyshenkilö: Marjo Alén

Henkilörekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen. Henkilötietoja voidaan käyttää sopimusvelvoitteiden täyttämiseen sekä muuhun yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa, uutiskirjeiden lähettämiseen ja tiedottamiseen.

Asiakkaan ollessa yhteydessä rekisterinpitäjään tai pyytäessään rekisterinpitäjää olemaan yhteydessä häneen, asiakas on antanut suostumuksensa tietojen kirjaamiselle ja tallentamiselle.

Rekisteröitävät tiedot

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilöturvatunnus, tiedot asiakkaan toimeksiannosta sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään palvelun tilaamisen yhteydessä. Rekisteriin voidaan kerätä tietoa myös julkisista tietolähteistä.

Henkilötietojen luovutus

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille kun asiakkaalle itselleen. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain lainsäädännön niin velvoittaessa.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista.

Rekisterin suojaus

A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Pienyrityspalvelu Alén Oy:n toimitiloissa lukitussa tilassa. Kun aineisto ei ole enää tarpeen asiakkaan toimeksiannon hoitamiseksi, se hävitetään tietoturvallisella tavalla.

B) Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Pienyrityspalvelu Alén Oy:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla ja tietoturvallisella palvelimella, johon pääsy vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan ja palauttamismahdollisuus varmistetaan.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Tietoja voidaan kuitenkin tästä huolimatta säilyttää ja käyttää kirjanpito- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuvasta syystä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.